Verksamheten

"Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund...


...Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar." (Lpfö 18)    

Värdegrund och verksamhetside

Förskolan Saltkråkan är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. Värdeord som ska genomsyra och vägleda verksamheten är medmänsklighet, förståelse, likvärdighet, respekt och ansvar.

 

Vi ska synliggöra för barnen så att de kan upptäcka och se sitt lärande, att de är delaktiga och får sina kunskaper och färdigheter insatta i en helhet och i ett sammanhang. Vi arbetar för att alla ska känna att de kan, att alla ska känna stolthet och uppleva ett lustfyllt lärande.

 

Detta uppnår vi genom att skapa förutsättningar för:

  • Välbefinnande – verksamheten ska vara en trygg miljö för alla barn
  • Engagemang - verksamheten ska väcka nyfikenhet och lust att lära
  • Lärande - verksamheten ska locka till utveckling

Pedagogiska verktyg som vi använder

Pedagogisk dokumentation

Dokumentation, observation, reflektion och analys. Genom detta verktyg blir vi pedagoger bättre på att lyssna, förstå och möta barnen. Vi kan få fatt i deras tankar och görande och därmed utmana dem vidare. Vi ger barnen möjlighet att se sitt eget lärande, att reflektera över kamraternas lärande och utvecklas tillsammans. Det blir ett gemensamt lärande. Genom att reflektera över det vi ser tillsammans med varandra- både barn och pedagoger- ökar förståelsen för barns olika sätt att lära och tänka.

Tema

Inom terminens tema kan vi fördjupa oss inom olika områden och vi får en gemensam plattform. Temat kan pågå under en lång period och innehålla många mindre delprojekt. Detta gör att vi lyssnar på barns frågor och teorier och tillsammans kan vi undersöka omvärlden.

Lärandemiljöer

Vi vill ha en varm inbjudande basmiljö som både är välkomnande och tilltalande. Den ska locka till nyfikenhet, kreativitet, utforskande. Den ska vara tillgänglig, och ge tilltro till det kompetenta barnet. Vi vill ha miljöer som både är flexibla och utmanande. Lärmiljön ska locka till både kommunikation, samspel, görande och välmående. Vi vill ha en begriplig miljö där allt har sin givna plats. Vi vill också ha en miljö som inbjuder till både små och stora möten. Det vill säga en del platser där man kan få mera lugn och ro och andra platser som lockar till liv, rörelse och större möten.

 

Utöver vår basmiljö så har vi en projektmiljö. Det vill säga en temamiljö som växer fram under vårt temas gång. Den är unik för just det aktuella temat som skapas av och med den aktuella barngruppen och deras intressen. Den formas tillsammans med barnen. Även om vi har ett tema som återkommer efter några års mellanrum så kommer temamiljö se olika ut då den aktuella barngruppen är med och sätter sin prägel på projektmiljön.

MAterial

Vi vill ha material som går att förvandla och anpassas efter enskilda barns behov. Lärmiljön ska vara levande och ska ständigt utvärderas och utvecklas efter de barn som finns där. Vi erbjuder material som inte är förutbestämt utifrån tex ålder och kön. Vi vill ha material som barnen kan förvandla till precis vad de vill. Tex klossar, kaplastavar som kan förvandlas till både datorer, djur och flygplan men vi har också material som är just en specifik sak till exempel bondgårdsdjur. Detta blir en jämlikare förskola då en del barn har svårare med föreställningsförmågan

Möten

Vi ser betydelsen av att vi ha och ge oss tid och möjlighet till möten och gemensam reflektion. Vi arbetar aktivt för att vara ett reflekterande arbetslaget. Där alla ska känna sig delaktiga i utvecklingen och i pedagogiska diskussioner. Vi lägger vikt vid att fortbilda oss på olika sätt till exempel genom filmer och föreläsningar på nätet, litteratur och föreläsare. I mötet med varandra och andra utmanas vi, drivs framåt i vårt arbete och ökar förståelsen för olika sätt att tänka.

Tid

Vi vill ge barnen tid. Tid till att utforska, undersöka, uppleva och söka ny kunskap. Tid att göra framsteg och övervinna svårigheter. Tid till att lära och utvecklas. Tid till att uttrycka åsikter och ta egna initiativ. Tid till att mötas och skapa relationer. Tid till att samtala, reflektera och lära av och tillsammans med andra. Tid att leka!