Pedagogiska verktyg

Pedagogiska verktyg som vi använder

”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.”  Lpfö 98/16

Pedagogisk dokumentation
Dokumentation, observation, reflektion och analys. Genom detta verktyg blir vi pedagoger bättre på att lyssna, förstå och möta barnen. Vi kan få fatt i deras tankar och görande och därmed utmana dem vidare. Vi ger barnen möjlighet att se sitt eget lärande, att reflektera över kamraternas lärande och utvecklas tillsammans. Det blir ett gemensamt lärande. Genom att reflektera över det vi ser tillsammans med varandra- både barn och pedagoger- ökar förståelsen för barns olika sätt att lära och tänka.

Tema

På Saltkråkan arbetar vi med olika teman där leken har en central betydelse. Lekmiljöer byggs upp med barnen. I dessa miljöer utforskar, leker, lär sig barnen och har roligt tillsammans. Inom temat kan vi fördjupa oss inom olika områden och vi får en gemensam plattform. Temat kan pågå under en lång period och innehålla många mindre delprojekt. Detta gör att vi lyssnar på barns frågor och teorier och tillsammans kan vi undersöka omvärlden.

Lärandemiljöer
Våra miljöer, inne och ute, ska vara välkomnande, estetiska, skapa en lust att upptäcka och ge en tilltro till det kompetenta barnet. Våra miljöer ska vara mötesplatser där ett gemensamt lärande ska kunna ske. Det ska vara öppna miljöer där man kan lockas att undersöka det som pågår. Vi erbjuder material som kan användas på många olika sätt och som inte är förutbestämt utifrån ålder eller kön, till exempel återvinningsmaterial. Miljöer och material förändras och utvecklas ständigt.

Möten
Vi ser betydelsen av att vi ha och ge oss tid och möjlighet till möten och gemensam reflektion. Vi arbetar aktivt för att vara ett reflekterande arbetslaget. Där alla ska känna sig delaktiga i utvecklingen och i pedagogiska diskussioner. Vi lägger vikt vid att fortbilda oss på olika sätt till exempel genom filmer och föreläsningar på nätet, litteratur och föreläsare. I mötet med varandra och andra utmanas vi, drivs framåt i vårt arbete och ökar förståelsen för olika sätt att tänka.

Tid

Vi vill ge barnen tid. Tid till att utforska, undersöka, uppleva och söka ny kunskap. Tid att göra framsteg och övervinna svårigheter. Tid till att lära och utvecklas. Tid till att uttrycka åsikter och ta egna initiativ. Tid till att mötas och skapa relationer. Tid till att samtala, reflektera och lära av och tillsammans med andra. Tid att leka!