Pedagogik

Pedagogik

Vi vill sätta barnet i centrum och lyfta fram dess värde. Varje individ är unik och dess tankar och åsikter är viktiga och värdefulla. Barns utveckling och lärande ska ses i ett långt perspektiv. Med egen läroplan Lpfö 98/16 är förskolan en del i det livslånga lärandet.

”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.”

På Saltkråkan arbetar vi med olika teman där leken har en central betydelse. Lekmiljöer byggs upp med barnen. I dessa miljöer utforskar, leker, lär sig barnen och har roligt tillsammans.

Dokumentation

Genom den pedagogiska dokumentationen synliggörs det enskilda barnets, såväl som gruppens utveckling. Den hjälper oss till reflektion och leder processen vidare.

Portfolio

Alla barn på förskolan har var sin portfoliepärm. I den dokumenteras barnets egen utveckling på ett positivt och stärkande sätt. Dokumentationen kan vara teckningar, iakttagelser av barnets utveckling i form av berättelser, intervjuer, tankar och funderingar av barnet, som vi skriver ner, små guldkorn att minnas, alster som visar vad barnet är stolt över, fotografier som visar vad barnet lärt sig och är bra på.

Föräldrasamarbete

Det är ni föräldrar som känner barnen bäst. Vi behöver er medverkan för att barnen ska få det så bra som möjligt. Vi ska tillsammans med familjen skapa en trygg, rolig och varm miljö för barnen.

Samarbete med föräldrar har vi i olika former:

  • Utvecklingssamtal, där du tillsammans med en personal diskuterar och informeras om hur ditt barn trivs, utvecklas och lär sig.
  • Föräldramöte, där vi informerar och vi får tillfälle diskutera gemensamma frågeställningar.
  • Arbetsdag där föräldrar får vara med och verka för en trivsam miljö på förskolan. Ca 1 gång per år.
  • Som förälder är du alltid välkommen att delta i verksamheten.
  • Varje vecka utkommer ett veckobrev ”Saltkråksposten” där berättar vi kortfattat om aktiviteter och händelser under veckan som varit och informerar om kommande aktiviteter.
  • Luciafrukost för hela familjen.
  • Sommarfest med temaavslutning.