Saltkråkans ledord

Ledord för verksamheten

Vi vill sätta barnet i centrum och lyfta fram dess värde. Varje individ är unik och dess tankar och åsikter är viktiga och värdefulla. Barns utveckling och lärande ska ses i ett långt perspektiv. Vi arbetar efter läroplanen för förskolan Lpfö 98/16 och förskolan är första steget i det livslånga lärandet.

Delaktighet
Barn, föräldrar och pedagoger ska känna en delaktighet i förskolan. Känslan av att vara en del av något leder till utveckling. Alla har en möjlighet och ett ansvar att påverka. Barnen uppmuntras att uttrycka sina åsikter och därmed en möjlighet att påverka sin situation.

Glädje
Glädje spelar en betydande roll hos oss. Genom att hitta glädjen och humorn i vardagen skapar vi en lust att upptäcka och utforska tillsammans. Tillsammans kan vi söka svar och hitta kreativa lösningar. Genom glädje vågar vi lite mer och lite till.

Meningsfullhet
Att känna meningsfullhet är en förutsättning för det positiva lärandet. Vi vill skapa en nyfikenhet på varandras tankar och lära tillsammans. Att känna att det vi gör tillsammans är viktigt och det skapar en känsla av tilltro, både till sig själv, till andra och framtiden.

Subjektivitet
Alla människor är unika. Varje individ formas av det sammanhang, den värld vi lever i och i de relationer vi skapar med andra.

Olikheter
Barnet har en historia och erfarenheter som de tar med sig. Barnet har rätt till sina egna tankar, funderingar, åsikter, till sina intressen och till sina uttryck. Mångfald berikar. Att se styrkan i att vara olika och att få förståelse för olikheter bidrar till att vi visar respekt, empati och tar ansvar för varandra.
Det kompetenta barnet- Ett barn föds med många kompetenser och möjligheter. Barn är nyfikna, vill lära sig och vill utforska. Barn använder alla sina sinnen och vill bli sedda med alla sina förmågor. Vi utgår från att barn gör rätt om de kan.