Pedagogik

Pedagogik

Vi vill sätta barnet i centrum och lyfta fram dess värde. Varje individ är unik och dess tankar och åsikter är viktiga och värdefulla. Barns utveckling och lärande ska ses i ett långt perspektiv. Med egen läroplan Lpfö 98/16 är förskolan en del i det livslånga lärandet.

”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.”

På Saltkråkan arbetar vi med olika teman där leken har en central betydelse. Lekmiljöer byggs upp med barnen. I dessa miljöer utforskar, leker, lär sig barnen och har roligt tillsammans.

Dokumentation

Genom den pedagogiska dokumentationen synliggörs det enskilda barnets, såväl som gruppens utveckling på ett positivt och stärkande sätt. Den hjälper oss till reflektion och leder processen vidare. Dokumentation kan till exempel vara teckningar, berättelser, intervjuer, filmsnuttar, barnens tankar och funderingar.

Varje år gör vi intervjuer och självporträtt med barnen.

Förskolan har ett eget instagramkonto där vi dokumenterar händelser i vår vardag. Fokus ligger på de processer som sker. Det är ett privat konto som bara vårdnadshavare och personal har tillgång till.

Föräldrasamarbete

Det är ni föräldrar som känner barnen bäst. Vi behöver er medverkan för att barnen ska få det så bra som möjligt. Vi ska tillsammans med familjen skapa en trygg, rolig och varm miljö för barnen.

Samarbete med föräldrar har vi i olika former:

  • Utvecklingssamtal, där du tillsammans med en förskollärare diskuterar och informeras om hur ditt barn trivs, utvecklas och lär sig. Ni har som föräldrar alltid rätt till att begära extra samtal om ni känner behov av detta.
  • Föräldramöte, där vi informerar och vi får tillfälle diskutera gemensamma frågeställningar.
  • Arbetsdag där föräldrar får vara med och verka för en trivsam miljö på förskolan. Ca 1 gång per år.
  • Som förälder är du alltid välkommen att delta i verksamheten.
  • Via mejl  berättar vi kortfattat om aktiviteter och aktuella händelser och informerar om kommande aktiviteter. Vi skickar också ut information om pågående tema och vilka läroplansmål som vi för tillfället fokuserar extra på.
  • Luciafrukost för hela familjen.
  • Sommarfest med temaavslutning.